Sony FE 40/2,5 G testbilder

Kamera: Sony A7R IV.

Sony 40mm f2.5_15w.jpg
Bländare f/2,5.

Sony 40mm f2.5_5w.jpg
Bländare f/10.

Sony 40mm f2.5_1w.jpg
Bländare f/5,6. Taget i 26 MP APS-C-läge.

Sony 40mm f2.5_11w.jpg
Bländare f/11.

Sony 40mm f2.5_17w.jpg
Bländare f/8.

Sony 40mm f2.5_7w.jpg
Bländare f/2,8. Fokuserad på måsarna.

Sony 40mm f2.5_18w.jpg
Bländare f/5,6.

Sony 40mm f2.5_12w.jpg
Bländare f/10.

Sony 40mm f2.5_6w.jpg
Bländare f/2,5.

Sony 40mm f2.5_2w.jpg
Bländare f/11. Taget i 26 MP APS-C-läge.

Sony 40mm f2.5_13w.jpg
Bländare f/10.

Sony 40mm f2.5_9w.jpg
Bländare f/2,5.

Sony 40mm f2.5_10w.jpg
Bländare f/11.

Tillbaka till Sony FE 40/2,5 G ->>