Sony FE 24/2,8 G testbilder

Kamera: Sony A7R IV.

Sony 24mm f2.8_9w.jpg
Bländare f/11.

Sony 24mm f2.8_16w.jpg
Bländare f/5,6.

Sony 24mm f2.8_11w.jpg
Bländare f/11.

Sony 24mm f2.8_8w.jpg
Bländare f/2,8.

Sony 24mm f2.8_18w.jpg
Bländare f/16.

Sony 24mm f2.8_10w.jpg
Bländare f/10.

Sony 24mm f2.8_3w.jpg
Bländare f/14.

Sony 24mm f2.8_2w.jpg
Bländare f/10

Sony 24mm f2.8_6w.jpg
Bländare f/10.

Sony 24mm f2.8_12w.jpg
Bländare f/11.

Sony 24mm f2.8_17w.jpg
Bländare f/2,8.

Tillbaka till Sony FE 24/2,8 G ->>